Skip Ribbon Commands
Skip to main content

‚Äč

Lugar para sa Pagsusuri ng COVID-19 sa Komunidad ng Kitsap County

 

Ang Distrito ng Pampublikong Kalusugan ng Kitsap at ang Kitsap County Emergency Operations Center, sa pakikipagtulungan ng iba't ibang mga organisasyong pangkomunidad, ay nag-aalok ng maaring i-drive-through sa komunidad na mga lugar ng pagsusuri para sa COVID-19. Naghahatid ang mga lugar na ito ng karagdagang mga madaling pagpipilian para sa pagpapasuri na may maikling oras ng pag-aantay (kadalasan 3-4 araw) para matanggap ang mga resulta ng pagsusuri. 

Maaring magpasuri kahit ano pa ang estado ng pasegurong pangkalusugan. Hindi kailangan ang medikal na pakikipagtipan upang magpasuri. 

 

Maaring magpasuri ang kahit sino na:Kinakailangan ang maagang pagpaparehistro at pakikipagtipan

Para matiyak ang sapat na kagamitan para sa pagpapasuri at nang maiwasan ang mahabang pag-aantay, dapat magrehistro online o magpatala ng pakikipagtipan sa pamamagitan ng telepono iyong mga kinakailangang magpasuri para sa COVID-19.

Mga Kasalukuyang Lugar

LokasyonMga Petsa at OrasParaan ng Pagkolekta ng IspesimenLink para sa Pagpaparehistro


Mga Fairfield ng County ng Kitsap

1336 NW Fairgrounds Road, Bremerton

(Ipasok ang mga patas na lugar sa pamamagitan ng Gordon Field at sundin ang mga palatandaan patungo sa mga kamalig)

 

Mga oras ng operasyon:

Tuwing Lunes  

ika-10 ng umaga hanggang ika-1 ng hapon

Huwebes

9 ng umaga hanggang ika-12 ng hapon


Sa ilong o laway*

*Ang mga indibidwal na magpapasuri ng laway ay hindi dapat kumain, uminom, ngumuya ng gum o maglagay ng kahit ano sa kanilang mga bibig sa loob nang hindi bababa sa isang oras bago ang pakikipagtipan. 

Kasama dito ang ano mang pagkain, ano mang inumin (kasama ang tubig at kape), mga mint, mga kendi, mga lozenge, produktong tobako, atbp.

Nirerekomenda ang uring ito ng pagsusuri sa mga indibidwal na may katamtaman o malalang sintomas sa oras ng pagpapasuri.

Site para sa pagpaparehistro

Mga tagubilin kung paano magparehistro para sa pakikipagtipan. 

Ang mga indibidwal na walang access sa internet o nangangailangan ng tulong sa pagpaparehistro ay maaring tumawag sa Distrito ng Pampublikong Kalusugan ng Kitsap sa
(360)7282235, Lunes hanggang Biyernes, mula ika-8 ng umaga hanggang ika-4 ng hapon.

 

Nagsasagawa rin ng lugar ng pagsusuri para sa COVID-19 ang komunidad ng City of Bainbridge. Para sa karagdagang impormasyon, i-click ito.

Para sa listahan ng mga klinika medikal at mga botika sa Kitsap County na nag-aalok ng pagsusuri para sa CoVID-19, i-click ito.

 

Mga Kadalasang Itinatanong

 

Kailangan ako dapat magpapasuri?

Kung mayroon kang mga sintomas ng COVID-19, kahit bahagya, dapat kang magpasuri.

Kung nagkaroon ka ng malapit na kontak sa isang tao na nagpositibo sa COVID-19, makipag-usap sa iyong doktor hinggil sa kung gaano kabilis ka dapat magpasuri. Nirerekomenda na ang mga indibidwal na nagkaroon ng malapit na kontak sa isang kumpirmadong kaso ng COVID-19 ay magpasuri 5 hanggang 8 araw matapos ang huling kontak. Maaring magbunga ng maling negatibong resulta ang pagpapasuri nang sobrang maaga.

Tunghayan ang mga karagdagang pamantayan sa pagpapasuri.

 

Magkano ang halaga ng pagpapasuri?

Ang pagpapasuri ay libre sa karamihang mga indibidwal.

  • Kung mayroon kang paseguro, ang paseguro mo ay sisingilin para sa halaga ng pagsusuri. Kailangan mong ibigay ang impormasyon hinggil sa iyong paseguro para sa layunin ng paniningil kapag nagpatala ka para sa pakikipagtipan.
  • Kung wala kang paseguro, maari kang magpasuri nang libre sa pamamagitan ng isang programa ng pambansang pamahalaan na pinangungunahan ng Federal Health Resources Services Administration (HRSA).  Kakailanganin mong patunayan na wala kang paseguro at magpatala sa programang ito na tutustos sa lahat ng gastusin sa pagpapasuri at paggagamot na may kaugnayan sa COVID-19.
  • May pagpipilian din ang mga indibidwal na magbayad para sa kanyang sarili. Kung gusto mong magpasuri sa lokasyon ng Pendergast Park at gusto mong magbayad para sa iyong sarili, ang halaga ng bawat pagsusuri ay $125.Anong paraan ng pagpapasuri ang gagamitin ko? 

Nangangailangan ng ispesimen mula sa pag-swab sa loob ng bawat butas ng ilong na tatagal ng labinlimang segundo (kumanta ng "Maligayang Kaarawan") gamit ang polyester swab sa ilong. Ang pagkolekta ng ispesimen sa ilong ay maaring gamitin para sa mga indibidwal na may mga sintomas (kahit bahagya lamang ang mga sintomas) at sa mga indibidwal na pasok sa mga pamantayan ng pagpapasusuri kahit walang sintomas. Para sa impormasyon kung paano kokolektahin ang mga ispesimen mula sa ilong, i-click ito.  

Kasama sa pagkolekta ng laway ang pagdura sa isang lalagyan. Ito ay pangunahing nirerekomenda sa mga tao na may katamtaman o malubhang mga sintomas sa oras ng pagpapasuri. Ang mga indibidwal na gustong magpasuri ng laway ay hindi dapat kumain, uminom, ngumuya ng gum, o maglagay ng kahit ano sa kanilang mga bibig sa loob ng hindi bababa sa 1 oras bago ang kanilang pakikipagtipan.  Kasama dito ang ano mang pagkain, ano mang inumin (kasama ang tubig at kape), mga mint, mga kendi, mga lozenge, produktong tobako, atbp. Para sa impormasyon kung paano kokolektahin ang mga ispesimen ng laway, i-click ito .


Paano ko makukuha ang mga resulta ng aking pagsusuri?

Kung nagbigay ka ng email address noong nagpatala ka sa iyong pakikipagtipan: Makakatanggap ka ng email mula sa Test Directly na mabilis kang sasabihan ng iyong resulta kapag handa na ang mga iyon mula sa Northwest Laboratory.  Bibigyan ka ng tagubilin sa email kung paano ma-access ang iyong mga resulta.

Mag-log-in sa: https://www.TestDirectly.com/patient/report at isulat ang iyong natatanging order ID, key sa pag-access, at petsa ng kapanganakan para ma-download ang report.

Kung mayroon kang isyu tungkol sa prosesong ito, pakitawagan ang Distrito ng Pampublikong Pangkalusugan ng Kitsap sa (360)728-2235.


Gaano katagal bago ko makuha ang mga resulta ng aking pagsusuri ko?

Pangkaraniwang handa na ang mga resulta ng pagsusuri sa loob ng 48 oras matapos ang iyong pakikipagtipan.


Ano ang dapat kong gawin habang inaantay ko ang mga resulta ng pagsusuri?

Manatili sa bahay at limitahan ang kontak sa ibang tao. Para sa karagdagang impormasyon, i-click ito.


Ano ang mga dapat kong gawin matapos makuha ang mga resulta ng aking pagsusuri?

Kung nagpositibo ka sa COVID-19: Manatili sa bahay maliban na lamang kung magpapagamot. Mayroong kawani ng kagawaran ng lokal na pangkalusugan na tatawag sa iyo upang magsagawa ng panayam para sa kalusugang pampubliko. Kung nakatira ka sa Kitsap County, tatawagan ka ng isang taga Distrito ng Pampublikong Kalusugan ng Kitsap. Para sa karagdagang impormasyon, i-click ito.

Kung nagnegatibo ka sa COVID-19: Maaring hindi ka nakakahawa noong oras na kinolekta ang sampol mula sa iyo; gayunpaman, hindi iyon nangangahulugan na wala ka sa maagang estado ng iyong impeksyon at na hindi ka magkakasakit. Posibleng nasa maagang estado ka ng iyong impeksyon (yung "incubation period" ng virus) nang kinolekta ang sampol mula sa iyo at maari kang magpositibo kinalaunan.

Kung mayroon kang mga sintomas ng COVID-19, kailangan mong manatili sa bahay hanggang humupa ang mga sintomas mo. Kung mayroon kang lagnat, manatili sa bahay hanggang sa mawala ang iyong lagnat sa loob nang hindi bababa sa 24 oras nang hindi gumagamit ng mga gamot sa pagpapababa ng lagnat.  Kung lumala ang iyong mga sintomas, dapat mong isaalang-alang na ulitin ang pagsusuri at makipagkita sa iyong doktor.


Saan ako dapat pumunta kung gusto kong matutunan ang pagkakaroon ng pasegurong pangkalusugan?

Naghahatid ang Peninsula Community Health Services ng tulong sa pagpapatala na angkop sa planong pangkalusugan, Apple Health at Medicare. Para sa Apple Health at mga angkop na planong pangkalusugan, tumawag sa (360) 377-3776. Para sa tulong sa Medicare, tumawag sa (360) 475-3095.

Tumutulong ang Washington Health Benefit Exchange Customer Support Center upang maitala ang mga indibidwal sa mga angkop na planong pangkalusugan at maaring matawagan sa 1-855-923-4633.

Tumutulong ang Washington Healthcare Authority upang maitala ang mga indibidwal sa Apple Health at maaring matawagan sa 1-800-562-3022.

Mga karagdagang pagkukunan ng impormasyon


Distrito ng Pampublikong Kalusugan ng Kitsap

Webpage ng Distrito ng Pampublikong Kalusugan ng Kitsap para sa COVID-19

Kagawaran ng Kalusugan ng Estado ng Washington

Webpage para sa Pagpapasuri ng COVID-19

Mga tala para sa impormasyon:

Mayroon kang kumpirmado o pinaghihinalaan na mayroong COVID-19

Posibleng nahawa ka sa isang kumpirmadong positibo sa COVID-19

May mga sintomas ka ng COVID-19