2021 Kitsap County Recycling Survey

Survey is now closed!

The survey was open Thursday, March 25 – Thursday, April 22. Winners were drawn and notified on April 23, 2021. Thank you for your interest in providing feedback.


If you recycle at home in Kitsap County or use any of the recycling and garbage drop-off facilities in Kitsap County, you are invited to take the 2021 Kitsap County Recycling Survey.

We will use your feedback to update recycling programs, guidelines, websites, and signage throughout Kitsap County. We haven’t conducted a survey like this in many years and we’re excited to hear from you!

The survey will take 10-15 minutes to complete. All responses are anonymous and are greatly appreciated. The survey is open Thursday, March 25 – Thursday, April 22.


Take the recycling survey and enter our $100 raffle

At the end of the survey, you will have the opportunity to enter a raffle to win a $100 Visa gift card. There will be three winners. The raffle link will be kept separate from survey responses. The raffle drawing will be held on Friday, April 23, and the winners will be contacted directly.

By clicking on the survey button below, you are agreeing that:

  • Only one person is responding per household.

  • You are over the age of 18.

  • You are responding on behalf of a household and not a business.

Thank you for your participation!



Encuesta de reciclaje del condado de Kitsap 2021

Si recicla en su casa o usa cualquiera de las instalaciones de reciclaje y recolección de basura en el condado de Kitsap, ¡se le invita a realizar la Encuesta de reciclaje del condado de Kitsap 2021!

Usaremos sus respuestas para actualizar los programas de reciclaje, las reglas y la señalización en todo el condado de Kitsap. No hemos realizado una encuesta como esta en muchos años y nos emociona conocer su opinión.

Llenar la encuesta le llevará unos 15 minutos. Todas las respuestas se mantendrán en el anonimato y serán muy apreciadas. La encuesta estará abierta del jueves 25 de marzo hasta el jueves 22 de abril.

  

Realice la encuesta sobre reciclaje y participe en el sorteo de $100

Al final de la encuesta, tendrá la oportunidad de participar en un sorteo para ganar una tarjeta de regalo Visa de $100. Habrá tres ganadores: El enlace de la rifa se mantendrá separado de las respuestas de la encuesta. El sorteo se llevará a cabo el viernes 23 de abril y se contactará directamente a quienes ganen.

Al hacer clic en el enlace de la encuesta a continuación, usted acepta que:

  • Solo debe responder una persona por hogar.

  • Es mayor de 18 años

  • Responde por parte de su hogar y no de una empresa.


Survey Para Sa Pagre-recycle sa Kitsap County 2021 

Kung ikaw ay nagre-recycle sa iyong bahay sa Kitsap County o ginagamit ang mga pasilidad kung saan ibinabagsak ang mga recycle at basura sa Kitsap County, ikaw ay inaanyayahan na gawin ang 2021 Kitsap County Recycling Survey!

Gagamitin namin ang inyong puna o feedback upang isa-panahon ang aming mga programa sa pagre-recycle, mga alituntunin, at mga signage o karatula namin sa buong Kitsap County.  Hindi pa kami nag-sagawa ng survey na kagaya nito sa loob ng maraming taon at kami ay masayang-masaya na makarinig mula sa inyo.

Ang survey ay aabot lamang ng mga 10-15 minuto para kumpletuhin. Ang lahat ng mga kasagutan ay pananatilihing nakatago o anonymous at tinatanaw ng malaking utang na loob.  Ang survey ay bukas Huwebes, Marso 25 – Huwebes, Abril 22.


Gawin ang Recycling Survey at ma-sali sa $100 Raffle

Sa dulo ng survey, ikaw ay magkakaroon ng oportunidad na magpatala o sumali sa raffle para manalo ng $100 Visa gift card.  Mag-ka-karoon ng tatlong mananalo. Ang raffle link ay ihihiwalay  mula sa mga kasagutan sa survey. Ang raffle drawing  ay gaganapin sa Biyernes, Abril 23, at ang mga nanalo ay kokontakin ng direkta.

Sa pamamagitan ng pag ki- click sa survey sa baba, ikaw ay pumapayag na:

  • Isa lamang ang sumasagot nito sa isang sambahayan.

  • Ikaw ay lampas 18 taong gulang.

  • Ikaw ay sumasagot ng survey alalang sa sambahayan at hindi negosyo.

Contact Information:

Kitsap County Solid Waste Division